Historie

    1888 - V Ratíškovicích byl založen čtenářský spolek Pokrok, předsedou byl zvolen Antonín Jungman, místopředsedou tehdejší starosta František Kadlčík.

    1922 - založení Obecní knihovny, obec na ni věnovala z rozpočtu 2 000 Kč.

    Knihovna pracovala po celou dobu "první republiky" a až z dodatečných zápisů v obecní kronice se můžeme dočíst, že v období II. světové války byla její činnost úředně zastavena. Knihovníkem v tomto období byl František Podéšť a bylo jeho zásluhou, že mnoho z českých knih nebylo zničeno. Místo povinného odevzdání úřadům dal některé knihy do úschovny občanům. Po válce byly knihy navráceny, knihovníkem se stal František Nezhyba, podle jeho záznamů měla knihovna 489 knih, V roce 1949 už skoro dvojnásobek - 925. Knihovna byla umístěna v nejstarší školní budově v ulici Dědina. Zde jako knihovnice působila paní učitelka Klabalová, měla na starosti 2 688 knih, pak paní Jansová, paní Ludmila Příkaská a paní Mokrášová. Pod jejím vedením byla knihovna přestěhována do dříve obytného domku, zvaného na "Královém". V tuto dobu patřila knihovna k nejlepším v okrese.

    Na počátku osmdesátých let se knihovna vrací zpátky do školy v ulici Dědina do jedné z tříd v prvním patře. Knihovnice byly přidělovány z okresní knihovny.

    V roce 1995 se knihovna přestěhovala pod vedením knihovníka ing. Josefa Škorpíka do budovy "staré cukrárny" v ulici Rohatecká. Prostory tu však byly velmi stísněné a pro knihovnu nevyhovující - knihovní fond čítal cca 12 000 svazků.

    V roce 2002 přesídlila do budovy „staré školy“ v ulici Školní. V této budově měla knihovna čtyři různé podoby – nejdříve musela stačit jedna třída v přízemí, pak se stěhovala do dvou propojených tříd v prvním patře, následně zpátky dolů do dvou propojených tříd se šatnou, ale se starým nábytkem. V  roce 2011 tyto prostory prošly závěrečnou rekonstrukcí.

    Nyní máme moderní bezbariérovou knihovnu s vkusným a estetiky zdařilým interiérem, která má veřejný charakter v nejširším slova smyslu. Její služby mohou užívat registrovaní čtenáři stejně jako nahodilí návštěvníci. Obohacuje vzdělávací infrastrukturu, nabízí služby uživatelům všech věkových kategorií a sociálního postavení včetně hendikepovaných,  je místem setkávání, umožňuje relaxaci. Je informačním centrem obce.

    Více o rekonstrukci celé budovy, potažmo knihovny si můžete přečist  a zároveň shlédnout fotečky v záložce Fotogalerie, rekonstrukce knihovny.